Дефиниции

Групова информация

„Групова информация“ означава информация за групи или категории гости, която не идентифицира и не може с помощта на разумни средства да се използва за идентифицирането на отделен гост.

Анонимна информация

„Анонимна информация“ означава информация, която не идентифицира пряко или косвено и не може с помощта на разумни средства да се използва за идентифицирането на отделен гост.

Приложение

„Приложение“ означава програма или услуга, оперирани от нас (или от наше име), които могат да се показват на различни онлайн, мобилни или други платформи и среди, включително такива, оперирани от трети страни, и които ни позволяват да взаимодействаме директно с нашите гости.

Деца

„Деца“ означава лица, които сме идентифицирали, че не са пълнолетни, за да дават съгласието си за събиране и обработка на техни лични данни. В Съединените щати и Латинска Америка терминът „деца“ се отнася за лица, ненавършили 13-годишна възраст.

Оператор за управление на данни

Оператор за управление на данни е дъщерната или филиалната фирма от Walt Disney Company, отговаряща за личната информация, събирана от сайтове и приложения, както следва:

 • Disney Club Penguin Island 
  Disney Canada Inc.
  1628 Dickson Avenue, Suite 500
  Kelowna, British Columbia V1Y 9X1
  CANADA
  support@clubpenguinisland.com
 • Всички други сайтове и приложения
  Ако живеете в Европа, Близкия изток или Африка:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.uk
 • САЩ, Канада и останалата част от света:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  United States of America
  Guest Services

Оператор за обработка на данни

„Оператор за обработка на данни“ е физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на оператора/операторите за управление на данни, като то има право да извършва обработката единствено съгласно разпорежданията на оператора/операторите за управление на данни.

IP адрес

IP адресът се асоциира с точката за достъп, чрез която се свързвате с интернет, и обикновено се контролира от вашия интернет доставчик (ISP), компания или университет. Ние може да използваме IP адресите за събиране на информация за честотата, с която гостите ни посещават различни части на сайтовете и приложенията ни, и може да комбинираме IP адресите с лични данни.

Член

„Член“ означава дъщерна или филиална компания, която е част от групата компании на Walt Disney.

Уведомление

Уведомлението може да ви бъде изпратено по имейл на последния посочен от вас адрес на електронна поща с известие за промените в нашите сайтове и приложения или по друг начин, съобразен с приложимото законодателство.

Родители

„Родители“ означава родител или законен настойник.

Лични данни

„Лични данни“ означава информацията, която идентифицира (независимо дали пряко или косвено) дадено лице, като напр. името, пощенския адрес, адреса на електронна поща и телефонния номер на съответното лице. Когато анонимна информация се асоциира пряко или косвено с личната информация, тогава анонимната информация се третира като лична.

Публични форуми

Нашите сайтове и приложения може да предлагат дискусионни форуми, страници за обсъждания, блогове, пространство за чат, социални общности, страници с профили и други форуми, които нямат ограничена аудитория.  Ако предоставите лични данни при използване на някоя от тези функции, тази информация може да бъде публикувана публично и може да бъде разкрита по някакъв друг начин без ограничение за използване от нас или трета страна.  За да поискате премахване на ваши лични данни от публичен форум в някой от нашите сайтове и приложения, моля, свържете се с Услуги за гости.

Групата компании на Walt Disney

Терминът „групата компании на Walt Disney“ обозначава компанията Walt Disney Company и нейните дъщерни и филиални компании, които предлагат своите продукти и услуги под различни търговски марки. Тези компании се занимават с различни дейности, в т.ч. тематични паркове и пътувания, телевизионни и кино филми, издателска дейност, потребителски продукти и интерактивни услуги. Търговските марки на Walt Disney Company включват наред с другото и:

 • ABC
 • Babble
 • Baby Einstein
 • BabyZone
 • Club Penguin
 • Disney
 • Disney Pixar
 • ESPN
 • Hollywood Records
 • Indiana Jones
 • Lucasfilm
 • Marvel
 • Muppets
 • Playdom
 • Spoonful
 • Star Wars
 • Tapulous
 • Touchstone
Към началото back-to-top