Ορισμοί

Συγκεντρωτικές πληροφορίες

Συγκεντρωτικές πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες ή τις κατηγορίες των επισκεπτών, οι οποίες δεν προσδιορίζουν και δεν μπορούν ευλόγως να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό ενός μεμονωμένου επισκέπτη.

Ανώνυμες πληροφορίες

Ανώνυμες πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες που δεν προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα και δεν μπορούν ευλόγως να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό ενός μεμονωμένου επισκέπτη.

Εφαρμογή

Εφαρμογή νοείται ένα πρόγραμμα ή υπηρεσία της οποίας η εκμετάλλευση και λειτουργία πραγματοποιείται από εμάς (ή για λογαριασμό μας), τα οποία μπορεί να προβληθούν σε διάφορες online, κινητές ή λοιπές πλατφόρμες και περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων όσων η εκμετάλλευση και λειτουργία γίνεται από τρίτους, γεγονός που μας επιτρέπει την άμεση αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες μας.

Παιδιά

Παιδιά νοούνται τα άτομα τα οποία έχουμε προσδιορίσει ότι δεν έχουν την νόμιμη ηλικία προκειμένου να δώσουν την συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους πληροφοριών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λατινική Αμερική, ο όρος «παιδιά» αναφέρεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία της The Walt Disney Company που είναι υπεύθυνη για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τις διαδικτυακές τοποθεσίες και τις εφαρμογές, ως εξής:

 • Disney Club Penguin Island
  Disney Canada Inc.
  1628 Dickson Avenue, Suite 500
  Kelowna, British Columbia V1Y 9X1
  CANADA
  support@clubpenguinisland.com
 • Όλοι οι άλλοι ιστότοποι και εφαρμογές
  Εάν κατοικείτε στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή ή την Αφρική:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.uk
 • ΗΠΑ, Καναδάς και υπόλοιπος κόσμος:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  United States of America
  Guest Services

Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων

Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων είναι ένα φυσικό πρόσωπο ή οντότητα που επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες για λογαριασμό ενός υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων (ή υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων) και του επιτρέπεται να εκτελεί την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου(ων) επεξεργασίας δεδομένων.

Διεύθυνση IP

Η διεύθυνση IP σχετίζεται με το σημείο πρόσβασης μέσω του οποίου εισέρχεστε στο διαδίκτυο και ελέγχεται συνήθως από τον Πάροχο Διαδικτυακών Υπηρεσιών (ISP), την εταιρεία σας, ή το πανεπιστήμιό σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις IP για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συχνότητα με την οποία οι επισκέπτες μας επισκέπτονται διάφορα μέρη των διαδικτυακών τοποθεσιών και των εφαρμογών μας και μπορούμε να συνδυάσουμε τις διευθύνσεις IP με τις προσωπικές πληροφορίες.

Μέλος

Μέλος νοείται μια θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία, που αποτελεί μέρος της Οικογένειας Εταιρειών Walt Disney.

Κοινοποίηση

Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει μέσω e-mail στην τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε, αναρτώντας κοινοποίηση αυτών των αλλαγών στις διαδικτυακές τοποθεσίες και εφαρμογές μας, ή με άλλα μέσα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γονείς

Γονείς νοούνται ένας γονιός ή νόμιμος κηδεμόνας.

Προσωπικές πληροφορίες

Προσωπικές πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες που προσδιορίζουν (είτε άμεσα ή έμμεσα) ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως το όνομα του ατόμου, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου. Όταν οι ανώνυμες πληροφορίες συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις προσωπικές πληροφορίες, τότε και οι ανώνυμες πληροφορίες, επίσης, θα αντιμετωπίζονται ως προσωπικές πληροφορίες.

Δημόσια φόρουμ

Οι διαδικτυακές τοποθεσίες και εφαρμογές μας μπορούν να προσφέρουν πίνακες ανακοινώσεων, σελίδες συνομιλίας, ιστολόγια, δωμάτια συνομιλίας (chat room), περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης, σελίδες προφίλ, και άλλα φόρουμ που δεν έχουν περιορισμένο ακροατήριο. Εάν παρέχετε προσωπικές πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε κάποια από αυτές τις δυνατότητες, οι προσωπικές αυτές πληροφορίες μπορούν να αναρτηθούν δημοσίως και να αποκαλυφθούν με άλλο τρόπο χωρίς περιορισμό ως προς τη χρήση τους από εμάς ή από ένα τρίτο μέρος. Για να ζητήσετε την κατάργηση των προσωπικών σας πληροφοριών από ένα δημόσιο φόρουμ σε μια από τις διαδικτυακές τοποθεσίες ή τις εφαρμογές μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Επισκεπτών .

Οικογένεια Εταιρειών Walt Disney

Η Οικογένεια Εταιρειών Walt Disney αναφέρεται στην Εταιρεία The Walt Disney και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με διάφορες εμπορικές επωνυμίες. Οι εταιρείες αυτές συμμετέχουν σε μια σειρά από επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των θεματικών πάρκων και ταξιδιών, των κινηματογραφικών ταινιών και της τηλεόρασης, των εκδόσεων, των καταναλωτικών προϊόντων και των διαδραστικών υπηρεσιών. Οι εμπορικές επωνυμίες της Εταιρείας The Walt Disney περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • ABC
 • Babble
 • Club Penguin
 • Disney
 • Disney Pixar
 • ESPN
 • Hollywood Records
 • Lucasfilm
 • Marvel
 • Muppets
 • Playdom
 • Spoonful
 • Star Wars
Επιστροφή στην κορυφή back-to-top