Karagdagang Patakaran sa Privacy para sa Pilipinas

Ang patakarang ito na dagdag sa aming pandaigdigang patakaran sa privacy ay nalalapat sa pagpoproseso ng personal na impormasyon sa Pilipinas o ng mga residente sa Pilipinas at dapat itong basahin kasama ng aming mga pandaigdigang Patakaran sa Privacy.

Ang Iyong Mga Control at Pagpipilian

May karapatan ka ring maghain ng reklamo, kung naaangkop, sa mga nararapat na awtoridad sa batas.

Pandaigdigang Mga Paglilipat, Pag-iimbak at Pagpoproseso ng Data

Maliban na lang kung hiniling mong i-delete namin ang iyong personal na impormasyon na aming kinolekta, itatabi namin ang iyong personal na impormasyon hanggang sa panahong kinakailangan upang maisakatuparan ang mga layunin kung bakit kinuha ang mga ito, tulad ng nabanggit sa pandaigdigang Patakaran sa Privacy, o upang mapatunayan, maisagawa o maipagtanggol ang mga may kaugnayang legal na habol.

Nagtalaga kami ng isang taong responsable sa pagsunod sa Philippine Data Privacy Act of 2012 kapag naglilipat ng personal na impormasyon mula sa Pilipinas. Ibibigay namin sa iyo ang pagkakakilanlan at ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan ng itinalagang taong iyon kung hihilingin mo.

Saan makikipag-ugnayan

Tinatanggap namin ang iyong mga tanong, komento at alalahanin tungkol sa mga nabanggit sa itaas. Mangyaring magpadala sa amin ng anumang feedback o anumang iba pang isyu sa TWDC.DL-SG-DPO@disney.com.

Bumalik sa Itaas back-to-top