Patakaran sa Privacy

Huling Binago: 2019/12/19

SAKLAW NG PATAKARANG ITO

Inilalarawan ng patakaran sa privacy na ito ang pangangasiwa sa impormasyong ibinibigay o nakokolekta sa mga site at application kung saan naka-post ang patakaran sa privacy na ito, ito man ay nasa aming mga digital na property o sa mga application na ginagawa naming available sa mga site o platform ng third-party. Sinusunod namin ang patakaran sa privacy na ito alinsunod sa naaangkop na batas sa mga lugar kung saan kami may operasyon.  Sa ilang pagkakataon, maaari kaming magbigay ng mga karagdagang abiso tungkol sa privacy ng data sa ilang partikular na produkto, kasanayan, o rehiyon. Dapat basahin ang mga tuntuning iyon kasabay ng patakarang ito.

Pakitandaang kapag nagbigay ka sa amin ng impormasyon sa pamamagitan ng isang site o platform ng third-party (halimbawa, sa pamamagitan ng aming mga application), maaaring kolektahin nang hiwalay ng site o platform ng third-party ang impormasyong ibinigay mo. Nasasaklawan ng patakaran sa privacy na ito ang impormasyong kinokolekta namin, at napapailalim sa mga kasanayan sa privacy ng site o platform ng third-party ang impormasyong kinokolekta ng site o platform ng third-party. Ang mga pinili mo para sa privacy sa site o platform ng third-party ay hindi mailalapat sa paggamit namin ng impormasyong nakolekta namin nang direkta sa pamamagitan ng aming mga application. Pakitandaan ding ang aming mga site at application ay maaaring naglalaman ng mga link ng iba pang site na hindi namin pagmamay-ari o kontrolado at wala kaming pananagutan para sa mga kasanayan sa privacy ng mga naturang site. Hinihikayat ka naming maging mapagmatyag kapag umaalis sa aming mga site o application at basahin ang mga patakaran sa privacy ng iba pang site na maaaring mangolekta ng personal mong impormasyon.

Ang isang miyembro ng The Walt Disney Family of Companies, na kinabibilangan ng maraming iba’t ibang brand, ang magiging data controller ng iyong impormasyon. Ang listahan ng (mga) nauugnay na data controller ay makikita rito.

 

Nangongolekta kami ng dalawang pangunahing uri ng impormasyon – personal na impormasyon (ayon sa inilarawan sa patakarang ito) at anonymous na impormasyon (ayon sa inilarawan sa patakarang ito) – at maaari kaming gumamit ng personal at anonymous na impormasyon para gumawa ng pangatlong uri ng impormasyon, ang pinagsama-samang impormasyon (inilarawan din sa patakarang ito).   Halimbawa, nangongolekta kami ng:

 • Impormasyon sa pagpaparehistro na ibinibigay mo kapag gumawa ka ng account, sumali sa promosyon, o nag-link ng iyong profile sa isang site o platform ng third-party gamit ang account mo sa pagpaparehistro, gaya ng iyong pangalan at apelyido, tinitirhang bansa, kasarian, petsa ng kapanganakan, email address, username, at password;
 • Impormasyon ng transaksyon na ibinibigay mo kapag humiling ka ng impormasyon, nakipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Bisita, o bumili ng produkto o serbisyo sa amin, gaya ng iyong postal address, numero ng telepono, at impormasyon sa pagbabayad;
 • Impormasyong ibinibigay mo sa mga pampublikong forum sa aming mga site at application, gaya ng mga pampubliko mong post;
 • Impormasyong ipinapadala nang personal o sa loob ng isang limitadong pangkat gamit ang mga functionality namin sa pagmemensahe, pakikipag-chat, pag-post, o iba pang katulad nito, kung pinapayagan kami ng naaangkop na batas na kolektahin ang ganitong impormasyon;
 • Impormasyong nakukuha namin mula sa isang third party, gaya ng provider ng site o platform, tungkol sa paggamit sa aming mga application sa mga platform o device ng third-party;
 • Impormasyon ng lokasyon, kabilang ang impormasyon ng lokasyong ibinibigay ng mobile device o iba pang device na nakikipag-ugnayan sa isa sa aming mga site o application (kabilang ang sa pamamagitan ng mga teknolohiya ng beacon), o impormasyong nauugnay sa iyong IP address, kung pinapahintulutan kami ng batas na iproseso ang impormasyong ito;
 • Impormasyon ng aktibidad tungkol sa paggamit mo ng aming mga site at application, at paggamit sa mga ito ng sinumang taong pinahintulutan mo sa pamamagitan ng iyong account, gaya ng content na tinitingnan o pino-post mo, kung gaano mo kadalas ginagamit ang aming mga serbisyo, at ang mga kagustuhan mo; at
 • Teknikal na data at data tungkol sa paggamit, pagtingin, at device kapag binibisita mo ang aming mga site, ginagamit ang aming mga application sa mga site o platform ng third-party, o binubuksan ang mga email na ipinapadala namin, kabilang ang uri ng iyong browser o device, natatanging identifier ng device, at IP address.
 • Kinokolekta namin ang impormasyong ibinibigay mo sa amin kapag humiling ka o bumili ng mga produkto, serbisyo, o impormasyon sa amin, kapag nagparehistro ka sa amin (kabilang ang pag-link mo ng iyong profile sa isang site o platform ng third-party gamit ang iyong account sa pagpaparehistro), kapag nakilahok ka sa mga pampublikong forum o iba pang aktibidad sa aming mga site at application, kapag tumugon ka sa mga survey para sa bisita, o kaya ay kapag nakipag-ugnayan ka sa amin gamit ang isa o higit pang device.  Maaari kang magbigay ng impormasyon sa iba’t ibang paraan, kabilang ang pagta-type o paggamit ng mga command na boses.
 • Nangongolekta kami ng impormasyon sa pamamagitan ng iba’t ibang teknolohiya, gaya ng cookies, Flash cookies, mga pixel, mga tag, mga software development kit, mga application program interface, at mga Web beacon, sa mga pagkakataon tulad ng pagbisita mo sa aming mga site at application o paggamit mo ng aming mga application sa mga site at platform ng third-party gamit ang isa o higit pang device, naka-log in o nakarehistro ka man o hindi. Pakibisita ang Online na Pagsubaybay at Pag-advertise para sa higit pang impormasyon, kabilang ang tungkol sa Do Not Track at kung paano mag-disable ng cookies at gumawa ng mga desisyon tungkol sa naturang pangongolekta ng data.
 • Nangongolekta kami ng impormasyon gamit ang mga tool sa analytics, sa mga panahon tulad ng pagbisita mo sa aming mga site at application o paggamit mo sa aming mga application sa mga site o platform ng third-party.
 • Kumukuha kami ng impormasyon mula sa iba pang pinagkakatiwalaang source para i-update o dagdagan ang impormasyong ibinibigay mo sa amin o nakokolekta namin nang awtomatiko, tulad ng kapag nagva-validate kami ng impormasyon tungkol sa postal address gamit ang mga serbisyo ng third party.  Maaaring hingin sa iyo ng naaangkop na batas na payagan ang third party na ibahagi sa amin ang iyong impormasyon bago namin ito makuha.

Ang miyembro ng The Walt Disney Family of Companies na siyang data controller para sa iyong impormasyon ang responsable at maaaring gumamit ng iyong impormasyon para sa mga layuning inilalarawan sa patakarang ito. Ang iba pang miyembro ng The Walt Disney Family of Companies ay maaaring magkaroon ng access sa iyong impormasyon kung saan nagsasagawa sila ng mga serbisyo para sa (mga) data controller (bilang isang data processor) at, maliban na lang kung ipinagbabawal sa ilalim ng naaangkop na batas, maaari nilang gamitin ang impormasyon (bilang isang data controller) para sa mga layuning inilarawan sa patakaran.  Alinsunod sa naaangkop na batas at sa mga pagpipilian at kontrol na maaaring available sa iyo, maaari naming gamitin ang impormasyong kinolekta sa iyo, o sa mga device na nauugnay sa iyo, para:

 • Ibigay sa iyo ang mga karanasan, produkto, at serbisyong hinihiling, tinitingnan, ginagamit, o binibili mo;
 • Makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa iyong account o mga transaksyon sa amin at padalhan ka ng impormasyon o humingi sa iyo ng feedback tungkol sa mga feature sa aming mga site at application o mga pagbabago sa aming mga patakaran;
 • Padalhan ka ng mga alok at promosyon para sa aming mga produkto at serbisyo o mga produkto at serbisyo ng third-party;
 • Mag-personalize ng content at mga karanasan;
 • Magbigay sa iyo ng naka-target na pag-advertise batay sa iyong aktibidad sa aming mga site at application at sa mga site at application ng third-party;
 • Paganahin, unawain, i-optimize, i-develop, o pahusayin ang aming mga site, application, produkto, serbisyo, at pagpapatakbo, kabilang ang paggamit namin ng pananaliksik sa pamamagitan ng survey sa bisita at mga tool ng analytics; at
 • Tukuyin, imbestigahan, at pigilan ang mga aktibidad na maaaring ilegal o makalabag sa aming mga patakaran.
 • Hindi namin ibabahagi ang iyong personal na impormasyon sa isang third party na nasa labas ng The Walt Disney Family of Companies maliban na lang sa mga limitadong sitwasyon, kabilang ang mga sumusunod:
 • Kapag pinayagan mo kaming ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa isa pang kumpanya, gaya ng:
  • Pagpili na ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa mga piling-piling kumpanya para makapagpadala sila sa iyo ng mga alok at promosyon tungkol sa kanilang mga produkto at serbisyo; at
  • Pagsasabi sa amin na ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa mga site o platform ng third-party, gaya ng mga social networking site.
 • Pakitandaang kapag ibinahagi namin sa ibang kumpanya ang iyong personal na impormasyon, kokontrolin ng naturang kumpanya ang impormasyong natanggap ng kumpanyang iyon at mapapailalim ito sa mga kasanayan sa privacy ng nasabing kumpanya.
 • Gayunpaman, kapag nakikipagtulungan kami sa mga pinansyal na institusyon para mag-alok ng mga co-branded na produkto o serbisyo sa iyo, gaya ng aming co-branded na Disney Rewards Visa Card; gagawin lang namin iyon kung pinapahintulutan ng naaangkop na batas, at sa mga ganitong pagkakataon, hindi pinapayagan ang mga pinansyal na institusyon na gamitin ang iyong personal na impormasyon para sa mga layuning hindi nauugnay sa mga co-branded na produkto o serbisyo;
 • Kapag nagsasagawa ang mga kumpanya ng mga serbisyo para sa amin, tulad ng paghahatid ng padala, marketing at pag-advertise, at customer service; hindi pinapayagan ang mga kumpanyang ito na gamitin ang iyong personal na impormasyon para sa mga layuning hindi hinihingi sa amin o kaya ay hindi kinakailangan ng batas; at
 • Kapag ibinabahagi namin ang iyong personal na impormasyon sa mga third party kaugnay ng pagbebenta ng negosyo, para ipatupad ang aming Mga Tuntunin ng Paggamit o panuntunan, para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng aming mga bisita at third party, para protektahan ang aming mga karapatan at pag-aari at mga karapatan at pag-aari ng aming mga bisita at third party, para sumunod sa mga legal na proseso, o para sa iba pang pagkakataon kung saan naniniwala kami nang may kagandahang-loob na hinihingi ng batas ang paghahayag.

Binibigyan ka namin ng kakayahang magkaroon ng ilang partikular na kontrol at pagpipilian kaugnay ng pangongolekta, paggamit, at pagbabahagi namin ng iyong impormasyon. Alinsunod sa naaangkop na batas, maaaring kabilang sa iyong mga kontrol at pagpipilian ang mga sumusunod:

 • Pagwawasto, pag-update, at pag-delete sa (Logout);;
 • Pagpili o pagpapalit ng iyong mga napiling subscription, newsletter, at alerto;
 • Pagpili kung makakatanggap ba mula sa amin ng mga alok at promosyon para sa aming mga produkto at serbisyo, o mga produkto at serbisyong sa tingin namin ay kaiinteresan mo;
 • Pagpili kung ibabahagi ba namin ang iyong personal na impormasyon sa iba pang kumpanya para makapagpadala sila sa iyo ng mga alok at promosyon tungkol sa kanilang mga produkto at serbisyo;
 • Pagkontrol sa naka-target na pag-advertise mula sa maraming ad network at partner; mga pagpapalitan ng data; at analytics ng marketing at mga service provider ng digital advertising at serbisyo sa marketing (sa pamamagitan ng pagbisita sa Digital Advertising Alliance);
 • Pagdedesisyon na kontrolin ang naka-target na pag-advertise na natatanggap mo sa mga application sa pamamagitan ng paggamit sa mga setting at pagpipiliang available sa iyo sa pamamagitan ng iyong (mga) device, halimbawa, sa pamamagitan ng pag-reset sa advertising identifier ng iyong device at/o pag-opt out sa mga ad na nakabatay sa interes;
 • Paghiling na alisin ang iyong personal na impormasyon mula sa isang pampublikong forum sa isa sa aming mga site o application; at
 • Paghiling ng access sa personal na impormasyong hawak namin tungkol sa iyo at paghiling sa aming baguhin o i-delete ito.

Maaari mong ipatupad ang mga kontrol at pagpipiliang ito sa iba’t ibang paraan, kabilang ang pagbisita sa Mga Pagpipilian sa Komunikasyon (sa ilalim ng tab na Mga Kontrol sa Privacy), pakikipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Bisita, pagsunod sa mga tagubiling nasa mga komunikasyong ipinapadala sa iyo, o sa pamamagitan ng paggamit sa iyong device o iba pang available na setting (halimbawa, sa pamamagitan ng pag-reset sa advertising identifier ng iyong device at/o pag-opt out sa mga ad na nakabatay sa interes). Maaari kang mag-opt out sa mga ad na nakabatay sa interes sa pamamagitan ng pagbisita sa Digital Advertising Alliance o European Interactive Digital Advertising Alliance o sa pamamagitan ng paggamit sa mekanismo ng pag-opt out sa link ng “Mga Ad na Nakabatay sa Interes” sa footer ng site na iyong binibisita.

Pakitandaang kapag hindi mo kami pinayagang mangolekta ng personal na impormasyon mula sa iyo, maaaring hindi namin maihatid ang ilang partikular na karanasan, produkto, at serbisyo sa iyo, at maaaring hindi maisaalang-alang ng ilan sa aming mga serbisyo ang iyong mga interes at kagustuhan. Kung kinakailangan ang pangongolekta ng personal na impormasyon, lilinawin namin iyon sa mismong panahon ng pangongolekta para makapagdesisyon ka nang tama kung lalahok o hindi.  Kung may mga tanong ka tungkol sa mga partikular na impormasyon tungkol sa iyo na pinoproseso o itinatabi namin, at sa mga karapatan mo kaugnay ng mga impormasyong iyon, mangyaring makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Bisita.

Kinikilala namin ang pangangailangang makapagbigay ng higit na proteksyon sa privacy kaugnay ng personal na impormasyong maaari naming kolektahin mula sa mga bata sa aming mga site at application. May limitasyon sa edad ang ilan sa mga feature sa aming mga site at application kaya hindi ito magagamit ng mga bata, at hindi namin sinasadyang mangolekta ng personal na impormasyon mula sa mga bata kaugnay ng mga feature na iyon. Kapag plano naming mangolekta ng personal na impormasyon mula sa mga bata, nagsasagawa kami ng mga karagdagang hakbang para protektahan ang privacy ng mga bata, kabilang ang mga sumusunod:

 • Pagbibigay ng abiso sa mga magulang tungkol sa mga kasanayan namin sa impormasyon hinggil sa mga bata, kabilang ang mga uri ng personal na impormasyong maaari naming kolektahin mula sa mga bata, para saan namin maaaring gamitin ang naturang impormasyon, at kung ibabahagi ba namin ang naturang impormasyon at kung kanino;
 • Alinsunod sa naaangkop na batas, at sa aming mga kasanayan, paghingi ng pahintulot mula sa mga magulang para mangolekta ng personal na impormasyon mula sa kanilang mga anak, o para direktang magpadala sa kanilang mga anak ng impormasyon tungkol sa aming mga produkto at serbisyo;
 • Paglilimita sa pangongolekta namin ng personal na impormasyon mula sa mga bata sa hindi hihigit sa kung ano lang ang nararapat para makalahok sila sa isang online na aktibidad; at
 • Pagbibigay sa mga magulang ng access o kakayahang humingi ng access sa personal na impormasyong nakolekta namin mula sa kanilang mga anak at kakayahang hilinging baguhin o i-delete ang naturang personal na impormasyon.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga kasanayan sa United States at Latin America kaugnay ng personal na impormasyon ng mga bata, pakibasa ang aming Patakaran sa Privacy ng Mga Bata (English).

Lubos na mahalaga para sa amin ang seguridad, integridad, at pagiging kumpidensyal ng iyong impormasyon. Nagpapatupad kami ng mga teknikal, pang-administratibo, at pisikal na hakbang panseguridad na idinisenyo para protektahan ang impormasyon ng bisita mula sa mga hindi pinapahintulutang pag-access, paghahayag, paggamit, at pagbabago. Palagi naming sinusuri ang mga proseso namin sa seguridad para maisaalang-alang ang mga naaangkop na bagong teknolohiya at pamamaraan. Pakitandaang sa kabila ng lahat ng aming ginagawa, walang hakbang panseguridad na perpekto o kaya ay walang butas. Itatabi namin ang iyong personal na impormasyon sa loob ng panahon na kinakailangan namin upang magawa ang mga layuning nakasaad sa patakarang ito sa privacy, maliban kung kinakailangan o pinahihintulutan ng batas ang mas mahabang panahon sa pagtatabi nito.

Pandaigdigan ang operasyon namin at maaari naming ilipat ang iyong personal na impormasyon sa mga indibidwal na kumpanya ng The Walt Disney Family of Companies o sa mga third party sa mga lokasyon sa buong mundo para sa mga layuning inilarawan sa patakaran sa privacy na ito. Sa tuwing inililipat, sino-store, o pinoproseso namin ang iyong personal na impormasyon, gagawa kami ng mga nararapat na hakbang para protektahan ang privacy ng personal mong impormasyon. Bilang karagdagan, kapag gumagamit o naghahayag ng personal na impormasyong inilipat mula sa European Union, gumagamit kami ng mga standard na pahayag sa kontrata na inaprubahan ng European Commission, umaangkop kami ng iba pang pamamaraan sa ilalim ng batas ng European Union para matiyak ang sapat na proteksyon, o hinihingi namin ang iyong pahintulot. May mahahalaga rin kaming hinihingi sa mga standard na pahayag sa kontrata kapag naglilipat ng personal na impormasyon mula sa Australia.

Paminsan-minsan, maaari naming baguhin ang patakaran sa privacy na ito para mabigyang-daan ang mga bagong teknolohiya, kasanayan sa industriya, kinakailangan sa regulasyon, o para sa iba pang dahilan. Aabisuhan ka namin kapag mahahalaga ang mga pagbabago, at hihingin namin ang iyong pahintulot kapag kinakailangan ng naaangkop na batas. Maaari kang abisuhan sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa pinakahuling email address na ibinigay mo sa amin, pag-post ng abiso ng mga naturang pagbabago sa aming mga site at application, o iba pang paraan, alinsunod sa naaangkop na batas.

Kung may komento ka o tanong tungkol sa patakaran sa privacy na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Bisita.

Abiso para sa Mga Residente ng California: Kung residente ka ng California, posibleng mayroon kang ilang partikular na karagdagang karapatan. Pinapayagan ka ng California Civil Code Section 1798.83 na humingi ng impormasyon tungkol sa paghahayag o disclosure ng iyong personal na impormasyon ng ilang partikular na miyembro ng The Walt Disney Family of Companies sa mga third party para sa direct marketing ng mga naturang third party. Pinapayagan ng California Business and Professions Code Section 22581 ang mga rehistradong user na menor de edad na hingiin at ipa-delete ang ilang partikular na na-post na content. Humihingi ng transparency ang California Consumer Privacy Act, California Civil Code 1798.100, et seq., tungkol sa mga kasanayan sa data, at bukod pa sa maraming bagay, pinapayagan ka nitong humingi ng access sa iyong personal na impormasyon at ipa-delete ito, at hinihingi nito sa aming bigyan ka ng kontrol sa ilang partikular na paglilipat ng data na itinuturing na “pagbebenta” sa ilalim ng batas. Bisitahin ang aming page na Mga Karapatan Mo sa Privacy sa California para sa higit pang impormasyon.

Bumalik sa Itaas back-to-top