Karagdagang Patakaran sa Privacy para sa Thailand

Ang patakarang ito na dagdag sa aming pandaigdigang patakaran sa privacy ay nalalapat sa pagpoproseso ng personal na impormasyon sa Thailand o ng mga residente ng Thailand at dapat itong basahin kasama ng aming pandaigdigang Patakaran sa Privacy.

OPISYAL SA PRIVACY NG DATA

Kung mayroon kayong komento o tanong tungkol sa patakaran sa privacy na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa aming opisyal sa privacy ng data sa Thailand sa TWDCDL-TH-DPO@disney.com. Maaari din kayong gumawa ng kahilingan sa pag-access o pagtatama o kaya ay magreklamo kaugnay ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa opisyal sa privacy ng data sa Thailand sa TWDCDL-TH-DPO@disney.com.

Bumalik sa Itaas back-to-top