Privacybeleid

Laatst gewijzigd: 19/12/2019

OMVANG VAN DIT BELEID

Dit privacybeleid beschrijft de behandeling van gegevens die worden geleverd of verzameld op de sites en in de toepassingen waar dit privacybeleid wordt gepubliceerd, zowel in onze digitale eigendommen of in toepassingen die wij beschikbaar stellen aan sites of platforms van derden. Overal waar wij actief zijn, voeren wij dit privacybeleid uit in overeenstemming met de lokale wetgeving.  In sommige gevallen kunnen wij aanvullende kennisgevingen inzake gegevensprivacy verstrekken die gelden voor bepaalde producten, procedures of regio’s. Die voorwaarden moeten worden gelezen in samenhang met dit beleid.

U moet zich realiseren dat wanneer u gegevens invoert op een site of een platform van derden (bijv. via onze toepassingen), deze geleverde informatie door de site of het platform van derden afzonderlijk kan worden opgeslagen. De informatie die wij verzamelen, wordt door dit privacybeleid beschermd en de informatie die wordt verzameld via sites of platforms van derden, valt onder het privacybeleid van de site of het platform van derden. De privacykeuzes die u gemaakt hebt via de site of het platform van derden, zijn niet van toepassing op het gebruik dat wij van de informatie maken die wij rechtstreeks via onze toepassingen hebben verzameld. Denk eraan dat onze sites en toepassingen koppelingen kunnen bevatten naar andere sites die niet ons eigendom zijn of door ons worden beheerd, en wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van die sites. U wordt aangeraden om voorzichtig te zijn wanneer u onze sites of toepassingen verlaat en het privacybeleid te lezen van andere sites die mogelijk uw persoonsgegevens verzamelen.

Een lid van The Walt Disney Family of Companies, die vele uiteenlopende merken omvat, treedt op als beheerder van de persoonsregistratie voor uw gegevens. U vindt hier een lijst met de desbetreffende beheerders van de persoonsregistraties.

Wij verzamelen twee soorten gegevens: persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in dit beleid) en anonieme gegevens (zoals gedefinieerd in dit beleid en wij kunnen deze persoonsgegevens en anonieme gegevens gebruiken om een derde soort te maken, samengestelde gegevens (eveneens gedefinieerd in dit beleid).   Wij verzamelen bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • Registratiegegevens die u opgeeft als u uw account aanmaakt, op een aanbieding klikt of uw profiel op een site of platform van derden koppelt aan uw geregistreerde account, zoals uw voor- en achternaam, het land waarin u woont, uw geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Transactiegegevens die u invoert als u inlichtingen vraagt, contact opneemt met de gastenservice of een product of dienst bij ons koopt, zoals uw postadres, telefoonnummer en betalingsgegevens.
 • Gegevens die u opgeeft in openbare forums op onze sites en binnen onze toepassingen, zoals uw openbare berichten.
 • Gegevens die individueel of binnen een beperkte groep worden verzonden, via onze bericht-, chat-, publicatie- of dergelijke functies, die wij rechtens mogen gebruiken om deze gegevens te verzamelen.
 • Gegevens die wij verkrijgen van derden, zoals site- of platformaanbieders, over het gebruik van onze toepassingen op platforms of apparaten van derden.
 • Locatiegegevens, waaronder locatiegegevens van een mobiel of ander apparaat dat gegevens uitwisselt met een van onze sites of toepassingen (bijvoorbeeld door beacon-technologieën), of informatie die is gekoppeld aan uw IP-adres, voor zover we juridisch deze informatie mogen verwerken.
 • Activiteitgegevens over uw gebruik, en het gebruik door personen die u hebt gemachtigd via uw account, van onze sites en toepassingen, zoals de content die u bekijkt of publiceert, hoe vaak u onze diensten gebruikt en uw voorkeuren.
 • Gebruiks-, weergave-, technische en apparaatgegevens als u onze sites bezoekt, onze toepassingen gebruikt op de sites of platforms van derden of de e-mailberichten opent die wij u sturen, waaronder uw type browser of apparaat, apparaat-id en IP-adres.
 • Wanneer u bij ons om producten, diensten of informatie vraagt, u bij ons registreert (of uw profiel koppelt aan een site of platform van derden via uw geregistreerde account), aan openbare forums deelneemt, of deelneemt aan andere activiteiten via onze sites en toepassingen, deelneemt aan een enquête onder klanten of op een andere manier met ons samenwerkt, verzamelen wij de gegevens die u ons aan ons verschaft.  U kunt gegevens op diverse manieren verstrekken, door bijvoorbeeld te typen of spraakopdrachten te gebruiken.
 • Wij verzamelen gegevens onder gebruikmaking van diverse trackingtechnologieën, zoals cookies, Flash-cookies, pixels, labels, Software Development Kits, Application Program Interfaces en webbakens, onder meer wanneer u onze sites en toepassingen bezoekt of gebruikt, of onze toepassingen gebruikt op de sites of platforms van derden, ongeacht of u bent aangemeld of geregistreerd. Ga naar Online tracking en reclame voor meer informatie, waaronder Do Not Track (Niet volgen) en hoe u cookies kunt uitschakelen en andere keuzes kunt maken ten aanzien van het verzamelen van dergelijke gegevens.
 • Wij verzamelen gegevens via analyseprogramma’s, onder meer wanneer u onze sites en toepassingen bezoekt of gebruikt, of onze toepassingen gebruikt op de sites of platforms van derden.
 • Wij ontvangen informatie van andere betrouwbare bronnen om onze gegevens bij te werken of de gegevens aan te vullen die u ons automatisch hebt verschaft of die wij automatisch hebben verzameld, bijvoorbeeld bij de verificatie van postadressen via diensten van derden.  Lokale wetgeving kan voorschrijven dat u de derde partij (ons) toestemming moet geven tot het delen van die gegevens voordat wij er toegang toe krijgen.

Het lid van The Walt Disney Family of Companies dat optreedt als beheerder van de persoonsregistratie voor uw gegevens, is verantwoordelijk voor uw gegevens en kan uw gegevens gebruiken voor de doeleinden beschreven in dit beleid. Andere leden van The Walt Disney Family of Companies kunnen toegang tot uw gegevens krijgen, wanneer zij namens een beheerder van een persoonsregistratie (als verwerker van een persoonsregistratie) diensten leveren, dan wel, tenzij dit door het toepasselijk recht is verboden, voor eigen gebruik (als beheerder van een persoonsregistratie) voor de doeleinden beschreven in dit beleid.  In overeenstemming met het toepasselijk recht en de keuzes en het beheer die u ter beschikking kunnen staan, kunnen wij de gegevens die wij hebben verzameld van uzelf of van apparaten die aan u zijn gekoppeld, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • U de ervaringen, producten en diensten leveren die u vraagt, bekijkt, gebruikt of koopt.
 • Contact met u opnemen in het kader van uw account of transacties met ons, en u informatie sturen of om feedback vragen over features van onze sites en toepassingen of wijzigingen in ons beleid.
 • U aanbiedingen en promoties voor onze producten en diensten of de producten en diensten van derden toesturen.
 • Content en ervaringen personaliseren.
 • U reclame bezorgen op basis van uw activiteiten op onze sites en met onze toepassingen en op de sites en met toepassingen van derden.
  • Ga naar Online tracking en reclame voor meer informatie over de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken voor het personaliseren en voor tracking.
 • Onze sites, toepassingen, producten, diensten en activiteiten bedienen, begrijpen, optimaliseren, ontwikkelen of verbeteren, via onder meer enquêtes onder klanten en analyseprogramma’s.
 • Activiteiten vaststellen, onderzoeken en voorkomen die mogelijk een schending van ons beleid inhouden of onwettig zijn.
 • Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden buiten The Walt Disney Family of Companies, behalve onder bepaalde omstandigheden, waaronder:
 • Als u ons toestemming geeft uw persoonsgegevens aan andere bedrijven mee te delen, zoals:
  • U kiest ervoor uw persoonsgegevens door te geven aan zorgvuldig geselecteerde bedrijven zodat zij u aanbiedingen en reclame voor hun producten en diensten kunnen toesturen.
  • U geeft ons opdracht tot het delen van uw persoonsgegevens met de sites en platforms van derde partijen, zoals sociale netwerksites.
 • Let wel dat, wanneer wij uw persoonsgegevens delen met een ander bedrijf, de gegevens die het andere bedrijf heeft gekregen onder het beheer en het privacybeleid van dat andere bedrijf vallen.
 • Als wij samenwerken met financiële instellingen om u co-branded producten en diensten aan te bieden zoals onze co-branded Disney Rewards Visa Card. Dit doen wij echter uitsluitend als dit door het toepasselijk recht is toegestaan. In dat geval mogen de financiële instellingen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke gerelateerd zijn aan de co-branded producten en diensten.
 • Als bedrijven namens ons diensten uitvoeren, zoals het bezorgen van pakketten, marketing en reclame, en klantendiensten. Deze bedrijven mogen dan echter uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke wij gevraagd hebben of die wettelijk zijn vereist.
 • Als wij met derden persoonsgegevens delen in verband met de verkoop van een bedrijf, het naleven van onze Gebruiksvoorwaarden of reglementen, het garanderen van de veiligheid en bescherming van onze gasten en derden, het beschermen van onze rechten en eigendommen en de rechten en eigendommen van derden, het naleven van een wettelijke procedure of in andere gevallen wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de openbaarmaking wettelijk is vereist.

Wij bieden u diverse beheermogelijkheden en keuzes in verband met het verzamelen, het gebruiken en het delen van uw gegevens. In overeenstemming met de lokale wetgeving kunnen uw keuzes en het beheer het volgende inhouden:

 • De gegevens van (Logout) verbeteren, bijwerken of uw account verwijderen.
 • Uw keuzes voor abonnementen, nieuwsbrieven en meldingen kiezen of wijzigen.
 • Aangeven of u aanbiedingen en promoties voor onze producten en diensten wilt ontvangen, of voor producten en diensten waarvan wij denken dat ze u interesseren.
 • Aangeven of wij uw persoonsgegevens mogen delen met andere bedrijven, zodat zij u aanbiedingen en reclame voor hun producten en diensten kunnen sturen.
 • Aangeven of u gerichte advertenties wenst te ontvangen van reclamenetwerken en partners, gegevensuitwisselingservices, marketinganalisten en andere serviceproviders (hiervoor gaat u naar de website van de Digital Advertising Alliance.
 • Aangeven welke gerichte advertenties u wilt ontvangen binnen toepassingen door de instellingen en keuzes te gebruiken die beschikbaar zijn op uw apparaat, door bijvoorbeeld de reclame-id van uw apparaat opnieuw in te stellen of u uit te schrijven voor advertenties op basis van interesse.
 • Verzoeken om uw persoonsgegevens van een openbaar forum op een van onze sites of in een van onze toepassingen te verwijderen.
 • Verzoeken om inzage van de persoonsgegevens die we van u bewaren en deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

U kunt op diverse manieren uw beheer uitvoeren en uw keuzes maken, onder meer door naar Communicatievoorkeuren (op het tabblad Privacy-instellingen) te gaan, contact op te nemen met Gastenservice, de instructies op te volgen die u van ons hebt ontvangen, of uw apparaat- of andere beschikbare instellingen te gebruiken (door bijvoorbeeld de reclame-id van uw apparaat opnieuw in te stellen of u uit te schrijven voor advertenties op basis van interesse). U kunt zich uitschrijven voor advertenties op basis van interesse via de website van de Digital Advertising Alliance of de European Interactive Digital Advertising Alliance, of via de koppeling ‘Advertentie’ onder aan de site die u bezoekt.

Let wel dat als u ons geen toestemming tot het verzamelen van uw persoonsgegevens verleent, wij u bepaalde ervaringen, producten en diensten niet kunnen aanbieden, en dat sommige van onze diensten geen rekening kunnen houden met uw interesses en voorkeuren. Als het verzamelen van persoonsgegevens verplicht is, zullen wij u hierover informeren op het moment dat de gegevens worden verzameld, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen over uw deelname.  Als u vragen hebt in verband met uw specifieke persoonsgegevens die wij verwerken of die in ons bezit zijn, dan wel over uw rechten in verband met die persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Gastenservice.

Wij zien de noodzaak om een hogere mate van privacybescherming te bieden met betrekking tot de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen over kinderen op onze sites en in onze toepassingen. Voor bepaalde functies op onze sites en in onze toepassingen gelden leeftijdsbeperkingen, zodat deze niet voor kinderen beschikbaar zijn. Ten aanzien van deze functies verzamelen wij wetens geen persoonsgegevens van kinderen. Wanneer wij persoonsgegevens van kinderen willen verzamelen, treffen wij bijkomende maatregelen om de privacy van de kinderen te beschermen, zoals:

 • Het inlichten van ouders over hoe wij omgaan met de gegevens van kinderen, waaronder de soorten persoonsgegevens die wij van kinderen kunnen verzamelen, het gebruik dat wij van de gegevens kunnen maken en of wij deze gegevens delen en met wie.
 • In overeenstemming met het toepasselijk recht en ons beleid, het verkrijgen van de toestemming van de ouders voor het verzamelen van persoonsgegevens van hun kinderen, of voor het rechtstreeks naar hun kinderen sturen van informatie over onze producten en diensten.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen beperken tot het redelijke minimum dat voor deelname aan online activiteiten is vereist.
 • Het verlenen aan de ouders van toegang of de mogelijkheid om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over hun kinderen hebben verzameld, en de mogelijkheid om te verzoeken dat de persoonsgegevens worden gewijzigd of verwijderd.

Voor aanvullende informatie over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van kinderen in de Verenigde Staten en Latijns-Amerika, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid voor kinderen.

De beveiliging, integriteit en het vertrouwelijke karakter van uw gegevens zijn voor ons van groot belang. Wij hebben technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen toegepast die als doel hebben de gastgegevens te beschermen tegen toegang, bekendmaking, gebruik en wijziging door onbevoegden. Wij herzien onze beveiligingsprocedures regelmatig en nemen daarbij de van toepassing zijnde nieuwe technologieën en methoden in overweging. U moet zich er echter van bewust zijn dat, ondanks onze inspanningen, geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of geheel waterdicht is. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens net zolang als nodig is volgens de bepalingen in dit privacybeleid, tenzij deze volgens de wet langer moeten of mogen worden bewaard.

We zijn wereldwijd actief en kunnen uw persoonsgegevens verzenden naar andere bedrijven van The Walt Disney Family of Companies of andere bedrijven op locaties over de hele wereld, voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid. Wanneer uw persoonsgegevens worden verzonden naar, opgeslagen bij of verwerkt door ons, nemen we alle redelijke stappen om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Bovendien hanteren we bij gebruik of openbaarmaking van persoonsgegevens die zijn verzonden vanuit de Europese Unie, standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, en zullen we op andere manieren conform de wetgeving van de Europese Unie de nodige waarborgen bieden of uw toestemming vragen. Bovendien passen we de inhoudelijke vereisten van standaard contractbepalingen toe bij de verzending van persoonsgegevens vanuit Australië.

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid wijzigen om het aan te passen aan nieuwe technologieën, industriepraktijken, wettelijke vereisten of om andere redenen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen als deze wijzigingen wezenlijk zijn. Waar dit door het toepasselijk recht wordt vereist, vragen wij uw toestemming. U kunt op de hoogte worden gesteld via een e-mail die we verzenden naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, via de publicatie van een kennisgeving van dergelijke wijzigingen op onze sites en in onze toepassingen of op andere wijze, conform de toepasselijke wet.

Neem contact op met Gastenservice als u een vraag of opmerking over dit privacybeleid hebt.

Kennisgeving aan inwoners van Californië: als inwoner van Californië heb je mogelijk bepaalde aanvullende rechten. Volgens California Civil Code sectie 1798.83 kun je informatie te opvragen over de openbaarmaking van je persoonlijke gegevens door bepaalde leden van The Walt Disney-bedrijvenfamilie aan derden voor direct-marketingdoeleinden van derden. California Business and Professions Code sectie 22581 staat geregistreerde gebruikers die minderjarig zijn toe om verwijdering van bepaalde geplaatste inhoud aan te vragen en te verkrijgen. De California Consumer Privacy Act, California Civil Code 1798.100, e.a., vereist transparantie met betrekking tot gegevenspraktijken en staat toe om onder andere toegang tot en verwijdering van persoonlijke gegevens aan te vragen, en vereist dat wij controle over bepaalde gegevens overdragen die volgens de wet als een ‘verkoop’ worden beschouwd. Bezoek de pagina Privacyrechten in Californië voor meer informatie.

Terug naar boven back-to-top