Privacybeleid

Ingangsdatum: 2016/10/18

Dit privacybeleid beschrijft de behandeling van gegevens die worden geleverd of verzameld op de sites waar dit privacybeleid wordt gepubliceerd. Daarnaast biedt het een toelichting op de hantering van die gegevens die, via toepassingen die wij op sites of platforms van derden beschikbaar stellen, worden verschaft of verzameld indien deze in verband met het gebruik van die toepassing bekend worden gemaakt. Overal waar wij actief zijn, voeren wij dit privacybeleid in overeenstemming met de lokale wetgeving uit.

Wij verzamelen twee soorten gegevens: persoonsgegevens en anonieme gegevens – en wij kunnen deze persoonsgegevens en anonieme gegevens gebruiken om een derde soort te maken: samengestelde gegevens. Wij verzamelen de volgende categorieën gegevens:

 • Registratiegegevens die u opgeeft als u uw account aanmaakt, inclusief uw voor- en achternaam, het land waarin u woont, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord
 • Transactiegegevens die u invoert als u inlichtingen vraagt of een product of dienst bij ons koopt, inclusief uw postadres, telefoonnummer en betalingsgegevens
 • Gegevens die u opgeeft in openbare forums op onze sites en binnen onze toepassingen
 • Gegevens die individueel of binnen een beperkte groep worden verzonden, via onze bericht-, chat-, publicatie- of dergelijke functies die wij rechtens mogen gebruiken om deze gegevens te verzamelen.
 • Gegevens die u ons verschaft wanneer u onze sites of toepassingen gebruikt, onze toepassingen op de sites of platforms van derden zoals sociale netwerksites, of uw profiel koppelt aan een site of platform van derden via uw geregistreerde account
 • Locatie-informatie wanneer je onze site bezoekt of onze toepassingen gebruikt. Hieronder valt ook locatie-informatie van een mobiel apparaat dat gegevens uitwisselt met een van onze sites of toepassingen (bijvoorbeeld door beacon-technologieën), of informatie die is gekoppeld met je IP-adres, voor zover we juridisch deze informatie mogen verwerken.
 • Gebruik of weergave, en technische gegevens, inclusief uw apparaat-id of IP-adres, als u onze sites bezoekt, onze toepassingen gebruikt op de sites of platforms van derden, of de e-mailberichten opent die wij u verzenden
 • Wanneer u bij ons om producten, diensten of informatie vraagt, u bij ons registreert, aan openbare forums deelneemt, of deelneemt aan andere activiteiten via onze sites en toepassingen, deelneemt aan een enquête onder klanten, of op een andere manier met ons samenwerkt, verzamelen wij de gegevens die u ons aan ons verschaft. Daarbij moet u zich realiseren dat wanneer u gegevens invoert op een site of een platform van derden (bijv. via onze toepassingen), deze geleverde informatie door de site of het platform van derden afzonderlijk kan worden opgeslagen. De informatie die wij verzamelen wordt door dit privacybeleid beschermd, en de informatie die wordt verzameld via de sites of de platforms van derden valt onder het privacybeleid van de site of het platform van derden. De privacykeuzes die u gemaakt hebt via de site of het platform van derden zijn niet van toepassing op het gebruik dat wij van de informatie maken die wij rechtstreeks via onze toepassingen verzameld hebben.
 • Wij verzamelen gegevens onder gebruikmaking van diverse trackingtechnologieën, zoals cookies, Flash cookies, webbakens, onder meer wanneer u onze sites of toepassingen bezoekt of gebruikt, of onze toepassingen gebruikt op de sites of platforms van derden. Ga naar Online tracking en reclame voor meer in formatie, inclusief hoe u cookies kunt uitschakelen.
 • Wij ontvangen informatie van andere betrouwbare bronnen om onze gegevens bij te werken of de gegevens aan te vullen die u ons automatisch hebt verschaft of die wij automatisch hebben verzameld. Lokale wetgeving kan voorschrijven dat u de derde partij (ons) toestemming moet geven tot het delen van die gegevens voordat wij er toegang toe krijgen.

Een onderdeel van The Walt Disney Family of Companies, die vele uiteenlopende merken omvat, treedt voor uw gegevens op als beheerder van de persoonsregistratie. U kunt hier zien wie de desbetreffende beheerder(s) van de persoonsregistratie(s) is (zijn). Andere leden van The Walt Disney Family of Companies kunnen toegang tot uw gegevens krijgen, wanneer zij namens (een) beheerder van een persoonsregistratie (als verwerker van een persoonsregistratie) diensten leveren, dan wel – tenzij dit door het toepasselijk recht is verboden- voor eigen gebruik (als beheerder van een persoonsregistratie) voor de volgende doeleinden:

 • U de producten en diensten leveren die u gevraagd hebt
 • Contact met u opnemen in het kader van uw account of transacties met ons, en u informatie verzenden over features van onze sites en toepassingen of wijzigingen in ons beleid
 • In overeenstemming met de keuzes die -, en het beheer dat u ter beschikking kunnen staan:
  • U aanbiedingen en promoties voor onze producten en diensten of de producten en diensten van derden toesturen
  • Content en ervaringen personaliseren
  • U reclame bezorgen op basis van uw activiteiten op onze sites en met onze toepassingen en op de sites en met toepassingen van derden. Voor meer informatie over de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken voor het personaliseren en voor tracking verwijzen wij u Online tracking en reclame.
 • Onze producten, diensten en activiteiten optimaliseren en verbeteren
 • Activiteiten vaststellen, onderzoeken en voorkomen die mogelijk een schending van ons beleid inhouden of onwettig zijn

Wij delen uw persoonsgegevens niet buiten The Walt Disney Family of Companies behalve onder bepaalde omstandigheden, waaronder:

 • Als u ons toestemming geeft uw persoonsgegevens aan andere bedrijven mee te delen zoals:
  • U kiest ervoor uw persoonsgegevens door te geven aan zorgvuldig geselecteerde bedrijven zodat zij u aanbiedingen en reclame voor hun producten en diensten kunnen toesturen
  • Ons opdracht geven tot het delen van uw persoonsgegevens met de sites en platforms van derde partijen, zoals sociale netwerksites

Let wel dat wanneer wij uw persoonsgegevens delen met een ander bedrijf, de gegevens die het andere bedrijf gekregen heeft onder het privacybeleid van dat andere bedrijf vallen.

 • Als wij samenwerken met financiële instellingen om u co-branded producten en diensten aan te bieden zoals onze co-branded Disney Rewards Visa Card. Dit doen wij echter uitsluitend als dit door het toepasselijk recht is toegestaan. In dat geval mogen de financiële instellingen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke gerelateerd zijn aan de co-branded producten en diensten
 • Als bedrijven namens ons diensten uitvoeren, zoals het bezorgen van pakjes en klantendiensten. Deze bedrijven mogen dan echter niet uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan die welke wij gevraagd hebben, of die wettelijk vereist zijn
 • Als wij met derden persoonsgegevens delen in verband met de verkoop van een bedrijf, het doen naleven van onze Gebruiksvoorwaarden of reglementen, het zeker stellen van de veiligheid en bescherming van onze gasten en derden, het naleven van een wettelijke procedure of in andere gevallen, wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de openbaarmaking wettelijk vereist is

Wij bieden u diverse beheersmogelijkheden en opties in verband met het verzamelen, het gebruiken en het delen van uw gegevens. In overeenstemming met de lokale wetgeving kunnen uw keuzes en het beheer het volgende inhouden:

 • U kunt de gegevens van uw account verbeteren, bijwerken of uw account verwijderen
 • U kunt uw keuzes wijzigen voor abonnementen, nieuwsbrieven en waarschuwingen
 • U kunt aangeven of u aanbiedingen en promoties voor onze producten en diensten wilt ontvangen, of voor producten en diensten waarvan wij denken dat ze u interesseren
 • U kunt aangeven of wij uw persoonsgegevens persoonsgegevens met andere bedrijven mogen delen zodat zij aanbiedingen en reclame voor hun producten en diensten kunnen opsturen
 • U kunt hier aangeven of u gerichte advertenties wenst te ontvangen van reclamenetwerken, gegevensuitwisselingservices, marketing analisten en andere service providers
 • Je hebt het recht om de persoonlijke informatie die we van je bewaren in te zien en je kunt ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen

U kunt uw beheer uitvoeren en uw keuzes maken, of toegang vragen tot uw persoonsgegevens door naar Communicatiekeuzes, te gaan, contact opnemen met Gastendiensten, of de instructies op te volgen in de mededelingen die naar u zijn gestuurd. Let wel dat indien u ons geen toestemming tot het verzamelen van uw persoonsgegevens verleent, wij u bepaalde producten en diensten niet kunnen aanbieden, en dat sommige van onze diensten geen rekening kunnen houden met uw interesses en voorkeuren. Als u vragen hebt in verband met uw specifieke persoonsgegevens die wij verwerken of die in ons bezit zijn, kunt u contact opnemen met Gastendiensten.

Wij zien de noodzaak om een hogere mate van privacybescherming te bieden met betrekking tot de persoonsgegevens die wij mogen verzamelen over kinderen op onze sites en toepassingen. Voor bepaalde functies op onze sites en toepassingen gelden leeftijdsbeperkingen zodat deze niet voor kinderen beschikbaar zijn, en ten aanzien van deze functies verzamelen wij wetens geen persoonsgegevens van kinderen. Wanneer wij persoonsgegevens van kinderen willen verzamelen, treffen wij bijkomende maatregelen om de privacy van de kinderen te beschermen, zoals:

 • Het inlichten van de ouders over hoe wij met de gegevens van kinderen – waaronder de soorten persoonsgegevens die wij van kinderen kunnen verzamelen – omgaan, het gebruik dat wij van de gegevens kunnen maken en of wij deze gegevens delen en met wie.
 • In overeenstemming met het toepasselijk recht, de toestemming van de ouders verkrijgen voor het verzamelen van persoonsgegevens van hun kinderen, of om rechtstreeks naar hun kinderen informatie te sturen over onze producten en diensten.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen te beperken tot het redelijke minimum dat voor deelname aan online activiteiten vereist is.
 • De ouders toegang verlenen of de mogelijkheid de toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over hun kinderen hebben verzameld en de mogelijkheid te bieden dat de persoonsgegevens worden gewijzigd of verwijderd.

Voor aanvullende informatie over hoe wij met de persoonsgegevens van kinderen in de Verenigde Staten en Latijns Amerika omgaan, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid voor kinderen.

De beveiliging, integriteit en het vertrouwelijke karakter van uw gegevens zijn voor ons van groot belang. Wij hebben technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen toegepast die als doel hebben de gastgegevens tegen toegang, bekendmaking, gebruik en wijziging door onbevoegden te beschermen. Wij bezien onze beveiligingsprocedures regelmatig. Daarbij worden de van toepassing zijnde nieuwe technologieën en methoden in overweging genomen. U moet zich er echter van bewust zijn dat, ondanks onze inspanningen, geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of geheel waterdicht is. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens net zolang als nodig is volgens de bepalingen in dit privacybeleid, tenzij deze volgens de wet langer moeten of mogen worden bewaard.

We zijn wereldwijd actief en kunnen uw persoonlijke informatie verzenden naar aparte bedrijven van de Walt Disney Bedrijvenfamilie of andere bedrijven op locaties wereldwijd, voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid. Wanneer uw persoonlijke informatie wordt verzonden naar, opgeslagen bij of verwerkt door ons, nemen we alle redelijke stappen om de privacy van uw persoonlijke informatie te waarborgen. Bovendien hanteren we bij gebruik of openbaarmaking van persoonlijke informatie die is verzonden vanuit de Europese Unie, standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, en zullen we op andere manieren conform de wetgeving van de Europese Unie de nodige waarborgen bieden of uw toestemming vragen. Bovendien passen we de inhoudelijke vereisten van standaard contractbepalingen toe bij de verzending van persoonlijke informatie vanuit Australië.

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid wijzigen om het aan te passen aan nieuwe technologieën, industriepraktijken, wettelijke vereisten of om andere redenen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen indien deze wijzigingen wezenlijk zijn. Indien dit door het toepasselijk recht wordt vereist, vragen wij uw toestemming.

Neem contact op met de Gastenservice als je een vraag of opmerking over dit privacybeleid hebt. Onze sites en toepassingen kunnen koppelingen bevatten naar sites die niet van ons zijn en/of waarop we geen controle hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze sites met privacy omgaan. We adviseren je om je hiervan bewust te zijn wanneer je onze sites of toepassingen verlaat en om het privacybeleid te lezen van andere sites die mogelijk je persoonlijke gegevens verzamelen.

Kennisgeving voor ingezetenen van Californië: Wanneer u woonachtig bent in de staat Californië, kunt u bepaalde extra rechten genieten. Het burgerlijk wetboek van Californië, artikel 1798.83, geeft ingezetenen van Californië het recht informatie op te vragen over de onthulling van hun persoonlijke gegevens door bepaalde leden van de Walt Disney Bedrijvenfamilie aan derden ten behoeve van direct marketing door deze derden. Lid 22581 van de richtlijn voor bedrijven en beroepsbeoefenaars in Californië (¨California Business and Professions Code¨) staat geregistreerde, minderjarige, gebruikers toe om bepaalde gepubliceerde gegevens te laten verwijderen. Bezoek de pagina Uw privacyrechten in Californië voor meer informatie

Terug naar boven back-to-top