Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 2016/10/18

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania informacji przekazanych lub zebranych ze stron internetowych, na których niniejsza polityka prywatności jest ogłoszona. Wyjaśnia również zasady przetwarzania informacji przekazanych lub zebranych z aplikacji, które udostępniamy na stronach internetowych lub platformach stron trzecich i które są udostępniane użytkownikom w związku z korzystaniem z aplikacji. Niniejsza polityka jest stosowana zgodnie z przepisami prawa właściwego w miejscach, w których prowadzimy działalność.

Zbieramy dwa podstawowe rodzaje informacji – dane osobowe i informacje anonimowe – i możemy wykorzystać dane osobowe oraz informacje anonimowe w celu stworzenia trzeciego rodzaju informacji, danych łącznych. Zbieramy następujące kategorie informacji:

 • Informacje rejestracyjne, podawane przez użytkownika podczas tworzenia konta, w tym jego imię i nazwisko, kraj zamieszkania, płeć, data urodzenia, adres email, nazwa użytkownika i hasło
 • Informacje o transakcji, podawane przez użytkownika przy żądaniu informacji lub przy zakupie produktu lub usługi z naszych stron internetowych lub za pośrednictwem naszych aplikacji, w tym adres do korespondencji, numer telefonu i dane do płatności
 • Informacje podawane przez użytkownika na forach publicznych na naszych stronach internetowych oraz aplikacjach
 • Informacje przekazywane pomiędzy dwoma użytkownikami albo w ramach ograniczonej grupy z wykorzystaniem naszych funkcjonalności w zakresie wysyłania wiadomości, czatu lub poczty bądź podobnych, jeżeli zgodnie z przepisami prawa jesteśmy uprawnieni do zbierania takich informacji
 • Informacje przekazywane nam przez użytkowników podczas korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji, naszych aplikacji na stronach internetowych stron trzecich, oraz na stronach portali społecznościowych, lub łączenia profilu użytkownika na stronie internetowej lub aplikacji strony trzeciej z kontem użytkownika
 • Na mocy stosownych przepisów prawa możemy przetwarzać informacje dotyczące lokalizacji uzyskane podczas przeglądania przez użytkowników naszych stron lub korzystania przez nich z naszych aplikacji, w tym informacje wysłane przez urządzenie mobilne podczas interakcji użytkowników z naszą stroną lub aplikacją (także za pomocą technologii sygnalizatorów) oraz związane z adresami IP użytkowników
 • Korzystanie, przeglądanie oraz dane techniczne, w tym identyfikator urządzeń lub adres IP, w trakcie odwiedzanianaszych stron internetowych, korzystania z naszych aplikacji nastronach internetowych lub platformach stron trzecich, bądź otwieranie wysyłanych przez nas wiadomości email
 • Zbieramy informacje podawane przez użytkowników podczas składania do nas zamówień na produkty, usługi lub informacje, rejestracji, aktywności na forach publicznych lub innych działań na naszych stronach internetowych i aplikacjach, odpowiedzi na ankiety przeprowadzane wśród klientów, lub zebrane podczas innych kontaktów z naszą firmą. Należy pamiętać, że przy przekazywaniu nam przez użytkowników informacji przy pomocy strony internetowej lub platformy strony trzeciej (na przykład za pośrednictwem naszych aplikacji), podawane informacje mogą zostać zebrane przez taką stronę internetową lub platformę strony trzeciej. Zbierane przez nas informacje podlegają pod niniejszą politykę prywatności, a informacje zbierane na stronie internetowej lub platformie strony trzeciej podlegają polityce prywatności takiej strony trzeciej. Opcje prywatności wybrane przez użytkownika na stronie internetowej lub platformie strony trzeciej nie będą miały zastosowania do wykorzystania przez nas informacji zebranych bezpośrednio z naszych aplikacji.
 • Zbieramy informacje, korzystając z takich technologii jak pliki cookie, Flash cookie i Web beacons, w tym w trakcie wizyty użytkowników na naszych stronach internetowych i w aplikacjach oraz korzystania z naszych aplikacji na stronach internetowych lub platformach stron trzecich. Więcej informacji, w tym również na temat wyłączania plików cookie, można znaleźć na stronie w sekcji Monitorowanie i Reklama Online.
 • Zbieramy informacje z innych zaufanych źródeł w celu aktualizacji lub uzupełnienia informacji podanych przez użytkowników lub zebranych przez nas automatycznie. Miejscowe przepisy prawa mogą wymagać uprzedniego upoważnienia strony trzeciej przez użytkownika do przekazania nam danych użytkownika.

Członek The Walt Disney Family of Companies, obejmującej wiele różnych marek, będzie administratorem danych użytkowników. Informacje o odpowiednich administratorach danych są dostępne tutaj. Inni członkowie The Walt Disney Family of Companies mogą uzyskać dostęp do informacji o użytkowniku, jeżeli świadczą usługi w imieniu administratorów danych (jako jednostka przetwarzająca dane) i, w braku zakazów wynikających z obowiązującego prawa, do użytku osobistego (jako administrator danych) w następujących celach:

 • Dostarczenie użytkownikom zamówionych produktów i usług
 • Komunikacja z użytkownikami w zakresie kont lub zawartych transakcji, oraz przekazywanie użytkownikom informacji o opcjach dostępnych na naszych stronach internetowych i aplikacjach lub zmianie naszej polityki
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostępnymi użytkownikom wyborami opcji i środków kontroli:
  • Przekazywanie użytkownikom informacji o ofertach i promocjach dotyczących naszych produktów i usług lub produktów i usług stron trzecich
  • Dostosuj treść i działanie
  • Przekazywanie użytkownikom treści reklamowych w oparciu o aktywność użytkowników na naszych stronach internetowych i aplikacjach oraz stronach internetowych i aplikacjach stron trzecich. Aby dowiedzieć się więcej o sposobach wykorzystania informacji o użytkownikach w celu personalizacji i monitorowania, przejdź do sekcji Monitorowanie i Reklama Online.
 • Optymalizacja lub ulepszanie naszych produktów, usług i operacji
 • Wykrywanie, badanie i zapobieganie działaniom, które mogą naruszyć naszą politykę lub okazać się bezprawne

Nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkowników poza The Walt Disney Family of Companies za wyjątkiem następujących okoliczności, w tym:

 • Gdy użytkownik wyrazi zgodę na przekazywanie przez nas jego danych osobowych innym spółkom, na przykład:
  • goda na przekazywanie danych osobowych użytkownika wybranym firmom, aby umożliwić takim firmom przysyłanie użytkownikowi ofert i promocji dotyczących ich produktów i usług
  • goda na przekazywanie przez nas danych osobowych użytkownika do stron internetowych lub platform stron trzecich, na przykład stronom portali społecznościowych

Zaznaczamy, że w przypadku przekazywania danych osobowych użytkownika innej spółce, informacje otrzymane przez taką inną spółkę podlegają polityce prywatności tej spółki.

 • W przypadku naszej współpracy z instytucjami finansowymi w zakresie oferowania użytkownikom towarów i usług pod wspólną marką, takich jak karta Disney Rewards Visa Card; jednak takie działania będziemy prowadzić jedynie w przypadku, gdy jest to dozwolone na podstawie przepisów prawa właściwych i, w takich sytuacjach, instytucje finansowe nie mogą korzystać z danych osobowych użytkownika innych niż dane związane z produktami lub usługami pod wspólną marką
 • W przypadku wykonywania na naszą rzecz usług takich jak dostawa przesyłek i obsługa klienta; jednak takie firmy nie mogą korzystać z danych osobowych użytkownika w sytuacjach innych niż na nasze żądanie lub zgodnie z wymogami prawa
 • W przypadku przekazywania przez nas danych osobowych stronom trzecim w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa, egzekwowaniem naszych obowiązujących Ogólnych Warunków Umowy lub zasad, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia naszych użytkowników i stron trzecich, zabezpieczenia naszych praw i aktywów oraz praw i aktywów naszych użytkowników i stron trzecich, przestrzegania procedur prawnych, oraz w innych sytuacjach, gdy w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie danych jest wymagane przez prawo.

Użytkownikom udostępniamy możliwość wyboru środków kontroli w zakresie zbierania, wykorzystania i przekazywania przez nas danych osobowych użytkownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, środki kontroli i opcje wybrane przez użytkowników mogą obejmować:

 • Korygowanie, aktualizację i usunięcie konta
 • Zmiana wyboru prenumerat, biuletynów i powiadomień
 • Dokonanie przez użytkownika wyboru, czy chce otrzymywać od nas oferty i promocje na nasze produkty i usługi, lub inne produkty i usługi, które naszym zdaniem będą interesujące dla użytkownika
 • Użytkownik może zadecydować, czy mamy przekazywać jego dane osobowe innym firmom, aby umożliwić takim firmom przysyłanie użytkownikowi ofert i promocji dotyczących ich produktów i usług
 • Istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania targetowanej reklamy z sieci reklamowych, sieci wymiany danych, analityków marketingowych i od innych usługodawców tutaj
 • Użytkownik może poprosić o dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych na swój temat, a także zgłosić wniosek o ich zmianę lub usunięcie

Użytkownik może dokonać wyboru opcji i środków kontroli, lub zażądać dostępu do swoich danych osobowych, przechodząc do sekcji Wybór form komunikacji, kontaktując się z Obsługą użytkowników, lub postępując zgodnie z wysyłanymi instrukcjami dotyczącymi komunikacji. Proszę pamiętać, że jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na zebranie przez nas danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć użytkownikowi niektórych produktów i usług, a niektóre z oferowanych przez nas usług mogą nie być dostosowane do zainteresowań i preferencji użytkownika. W przypadku pytań dotyczących poszczególnych danych osobowych użytkownika, które przechowujemy lub przetwarzamy, prosimy o kontakt z Obsługą użytkowników.

Zdajemy sobie sprawę z konieczności zastosowania dalszych środków ochrony prywatności w przypadku danych osobowych zebranych od dzieci na naszych stronach internetowych i w aplikacjach. Niektóre opcje dostępne w naszych stronach internetowych i w aplikacjach posiadają ograniczenia wiekowe, i nie są dostępne dla dzieci, i nie zbieramy celowo danych osobowych od takich osób w ramach takich opcji. Jeżeli zamierzamy zbierać dane osobowe dzieci, stosujemy dodatkowe środki zabezpieczające prywatność takich osób, w tym:

 • Zawiadomienie rodziców o naszych praktykach dotyczących zbierania informacji w odniesieniu do dzieci, w tym o rodzajach danych osobowych zbieranych od dzieci, celów do jakich wykorzystywane są takie dane, oraz informacji czy i do kogo dane mogą zostać przekazane
 • Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, uzyskanie zgody rodziców na zbieranie danych osobowych ich dzieci, lub na wysyłanie informacji o naszych produktach i usługach bezpośrednio do ich dzieci
 • Ograniczenie zakresu zbierania danych osobowych od dzieci do zakresu niezbędnego w celu prowadzenia aktywności online
 • Udzielenie rodzicom dostępu lub umożliwienie żądania dostępu do danych osobowych zebranych od ich dzieci oraz możliwości żądania zmiany lub usunięcia danych osobowych

Dalsze informacje odnośnie naszych praktyk w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej w odniesieniu do danych osobowych dzieci są dostępne w naszej Polityce Prywatności dotyczącej Dzieci (English).

Bezpieczeństwo, integralność i poufność danych użytkowników są dla nas bardzo ważne. Wdrożyliśmy techniczne, administracyjne oraz fizyczne zabezpieczenia, które zostały stworzone w celu ochrony informacji o użytkownikach przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem i modyfikacjami. Czasami dokonujemy weryfikacji naszych procedur bezpieczeństwa i dokonujemy wyboru nowych technologii i metod ochrony danych. Prosimy jednakże pamiętać, że niezależnie od naszych najlepszych starań, nie istnieją doskonałe lub niemożliwe do przejścia środki zabezpieczeń. Nasza spółka będzie przechowywać dane osobowe użytkowników przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w obowiązującej w spółce polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania takich danych będzie wymagany lub dozwolony na mocy stosownych przepisów prawa.

Nasza firma działa na rynku globalnym i może przesyłać dane osób fizycznych do firm należących do grupy The Walt Disney Family of Companies lub stron trzecich na całym świecie w celach opisanych w tej polityce prywatności. Niezależnie, czy Twoje dane osobowe są przez nas przesyłane, przechowywane, czy przetwarzane, podejmiemy wszelkie niezbędne działania, by zapewnić im bezpieczeństwo. Ponadto podczas wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych przesłanych z Unii Europejskiej stosujemy się do standardowych zapisów umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zapewniamy inne środki przewidziane prawem Unii Europejskiej, które mają zapewnić odpowiednią ochronę, lub prosimy o wyrażenie zgody. Podczas przesyłania danych osobowych z Australii mają również zastosowanie materialne wymogi standardowych zapisów umownych.

Możemy dokonywać zmian niniejszej polityki prywatności w celu dostosowania do nowych technologii, praktyk biznesowych czy wymogów regulacyjnych, lub w innych celach. Użytkownicy otrzymają zawiadomienie jeżeli takie zmiany będą istotne i, jeżeli będzie to wymagane na mocy przepisów prawa, w celu uzyskania zgody użytkownika.

Jeśli masz uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz zadać związane z nią pytania, skontaktuj się z Obsługą Gości. W naszych witrynach i aplikacjach mogą znajdować się łącza do stron, które nie są własnością firmy Disney i nie są przez nią kontrolowane. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo korzystania z tych stron. Zalecamy ostrożność podczas wychodzenia z naszych witryn lub aplikacji oraz zapoznanie się z polityką prywatności witryn, które mogą gromadzić informacje osobiste.

Informacja dla Użytkowników zamieszkałych na stałe w stanie Kalifornia:  Użytkownikom zamieszkałym na stałe w stanie Kalifornia mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia. Na podstawie sekcji 1798.83 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia (ang. California Civil Code) Użytkownik może wnioskować o udzielenie mu informacji na temat udostępniania przez określonych członków grupy The Walt Disney Company danych osobowych Użytkownika osobom trzecim do celów marketingu bezpośredniego prowadzonego przez wspomniane osoby trzecie. Na podstawie sekcji 22581 kodeksu handlowego i zawodowego stanu Kalifornia (ang. California Business and Professions Code) Użytkownicy będący małoletnimi, zarejestrowanymi użytkownikami mogą wnioskować o usunięcie niektórych publikowanych przez nich treści oraz uzyskać zgodę na takie usunięcie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Your California Privacy Rights (Prawa do ochrony prywatności obowiązujące w stanie Kalifornia).

Do góry back-to-top