Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling

Gäller från: 2016/10/18

Denna policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling (”policy”) beskriver behandlingen av information som lämnats eller samlats in på webbplatser där denna policy har publicerats. Den förklarar också hur vi behandlar information som lämnats eller samlats i samband med din användning av applikationer som vi gör tillgängliga på tredjepartswebbplatser eller –plattformar där denna policy har publicerats. Vi följer denna policy i överensstämmelse med lokal lagstiftning på de platser där vi är verksamma.

Vi samlar in två grundläggande typer av information – personuppgifter och anonyma uppgifter– och vi kan använda personuppgifter och anonyma uppgifter för att skapa en tredje typ av information; aggregerade uppgifter. Vi samlar in följande kategorier av information:

 • Registreringsuppgifter som du lämnar när du skapar ett konto, inklusive ditt för- och efternamn, bosättningsland, kön, födelsedatum, e-postadress, användarnamn och lösenord
 • Transaktionsuppgifter som du lämnar när du begär information eller köper en produkt eller tjänst från oss, via våra webbplatser eller applikationer. I uppgifterna ingår bl.a. din postadress, ditt telefonnummer och din betalningsinformation
 • Uppgifter som du lämnar i allmänna forum å våra webbplatser och i våra applikationer
 • Information som skickas antingen från person till person eller inom en begränsad grupp i ett meddelande, via chatt, med post eller motsvarande, då sådan insamling är tillåten enligt lag
 • Uppgifter som du lämnar till oss när du använder våra webbplatser och applikationer, våra applikationer på tredjepartswebbplatser eller -plattformar (som t.ex. webbplatser för socialt nätverkande) eller när du länkar din profil på en tredjepartswebbplats eller -plattform till ditt registrerade konto
 • Enligt gällande lag har vi rätt att bearbeta platsinformation när du besöker våra webbplatser eller använder våra program, inklusive platsinformation från en mobil enhet som interagerar med en av våra webbplatser eller program (inklusive beacon-teknik) eller platsinformation som är kopplad till din IP-adress
 • Användning, vad som visas och teknisk information, inklusive din utrustnings unika identitet eller IP-adress, när du besöker våra webbplatser, använder våra applikationer på tredjepartswebbplatser eller -plattformar, eller öppnar e-post vi skickar till dig
 • Vi samlar in den information som du lämnar till oss när du beställer produkter, tjänster eller begär uppgifter från oss, registrerar dig hos oss, deltar iallmänna forum ller andra aktiviteter på våra webbplatser och i våra applikationer, svarar på kundenkäter eller på annat vis interagerar med oss. Var medveten om att när du lämnar uppgifter till oss på en tredjepartswebbplats eller -plattform (t.ex. via våra applikationer), kan uppgifterna du lämnar komma att samlas in separat av tredjepartswebbplatsen eller -plattformen. Uppgifterna vi samlar in täcks av denna policy och de uppgifter som samlas in på tredjepartswebbplatsen eller -plattformen omfattas av tredjepartens sekretess- och personuppgiftsbehandlingsbestämmelser. De sekretess- och personuppgiftsbehandlingsval du har gjort på tredjepartswebbplatsen eller -plattformen gäller inte för vår användning av de uppgifter som vi har samlat in direkt genom våra applikationer.
 • Vi samlar in information via tekniker som cookies, Flash-cookies och webbsignaler, bl.a. när du besöker våra webbplatser och applikationer, eller använder våra applikationer på tredjepartswebbplatser eller -plattformar. Besök Spårning och marknadsföring på nätet ör ytterligare information, inklusive information om hur man avaktiverar cookies.
 • Vi hämtar information från andra tillförlitliga källor för att uppdatera eller komplettera uppgifterna som du lämnat till oss eller som vi har samlat in automatiskt. Lokal lagstiftning kan kräva att du ger tredjepart tillåtelse att dela din information med oss innan vi kan få tillgång till informationen.

En medlem v Walt Disneys företagsfamilj, som omfattar många olika varumärken, kommer att vara den som är personuppgiftsansvarig för din information. För att ta reda på vem eller vilka som är personuppgiftsansvarig för vilka uppgifter, se listan här. Andra medlemmar av Walt Disneys företagsfamilj kan ha tillgång till din information då de utför tjänster på uppdrag av den personuppgiftsansvariga (som personuppgiftsbiträde ch, om det inte är förbjudet enligt tillämplig lag, för användning för egen del (som personuppgiftsansvarig) i följande syften:

 • Förse dig med de produkter och tjänster du beställer
 • Kommunicera med dig om ditt konto eller dina transaktioner med oss och skicka information till dig om funktioner på våra webbplatser och i våraapplikationer], eller ändringar av vår policy i olika frågor
 • På ett sätt som är förenligt med lokal lagstiftning och de val och den kontroll som kan vara tillgänglig för dig:
  • Skicka dig erbjudanden och reklammaterial om våra produkter och tjänster eller om tredjepartsprodukter och -tjänster
  • Anpassa innehåll och upplevelser
  • Skicka reklam till dig baserat på din aktivitet på våra webbplatser och i våra applikationer och på tredjepartswebbplatser och -applikationer. Besök Spårning och marknadsföring på nätet för att få veta mer om hur vi använder din information för personanpassning och spårning.
 • Optimera eller förbättra våra produkter, tjänster och vår verksamhet
 • Identifiera, undersöka och förhindra aktiviteter som kan bryta mot vår policy i olika frågor eller vara olagliga

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter ed någon/några utanför Walt Disneys företagsfamilj tom under vissa särskilda omständigheter, bl.a.:

 • När du tillåter att vi delar dina personuppgifter med ett annat företag, som t.ex.:
  • När du bestämmer dig för att dela dina personuppgifter med omsorgsfullt utvalda företag så att de kan skicka erbjudanden och reklammaterial till dig om sina produkter och tjänster
  • När du ber oss att dela dina personuppgifter med tredjepartswebbplatser eller -plattformar, som t.ex. webbplatser för socialt nätverkande

Observera att när vi väl delar dina personuppgifter med ett annat företag, omfattas uppgifterna som mottagits av det andra företaget av det andra företagets sekretess- och personuppgiftsbehandlingsbestämmelser.

 • När vi samarbetar med finansinstitut för att erbjuda dig produkter eller tjänster som marknadsförs gemensamt (co-branded) med vårt varumärke, som t.ex. Disney Rewards Visa Card. I sådana situationer kommer vi dock bara att dela dina personuppgifter om det är tillåtet enligt tillämplig lag och i dessa fall är finansinstituten förbjudna att använda dina personuppgifter för andra syften än de som hör ihop med produkter och tjänster som marknadsförs gemensamt med vårt varumärke
 • När företag utför tjänster för vår räkning, som t.ex. paketleveranser och kundservice; Dessa företag är emellertid förbjudna att använda dina personuppgifter för andra syften än de som begärs av oss eller krävs enligt lag
 • När vi delar personuppgifter med tredjepart i anslutning till försäljning av en affärsverksamhet, för att upprätthålla innehållet i våra användarvillkor eller bestämmelser, för att garantera säkerheten och skyddet av våra gäster och av tredjeparter, för att skydda våra rättigheter och vår egendom och våra gästers och tredjeparters rättigheter och egendom, för att fullgöra våra skyldigheter i rättsliga förfaranden eller i andra fall om vi är i god tro om att ett utlämnande krävs enligt lag.

Vi ger dig möjligheten att utöva viss kontroll och göra vissa val avseende vårt insamlande, användande och delande av din information. I överensstämmelse med lokal lagstiftning kan din kontroll och dina val innefatta att:

 • Du kan korrigera, uppdatera och ta bort ditt registrerade konto
 • Du kan ändra dina val för prenumerationer, nyhetsbrev och meddelanden
 • Du kan välja om du vill ta emot erbjudanden och reklammaterial från oss om våra produkter och tjänster, eller om produkter och tjänster som vi tror att du kan ha intresse av
 • Du kan välja om vi får dela dina personuppgifter ed andra företag så att de kan skicka erbjudanden och reklammaterial till dig om sina produkter och tjänster
 • Du kan välja att inte ta emot riktad marknadsföring från flera nätverk för marknadsföring, tillhandahållare av informationsförmedling och marknadsföringsanalyser samt andra tjänsteleverantörer, här
 • Du kan begära åtkomst till personlig information som vi har om dig och den information vi ändrar eller tar bort.

Du kan utöva din kontroll och göra dina val, eller begära åtkomst till dina personuppgifter, genom att gå in på Kommunikationsalternativ, kontakta Kundtjänst ller följa de instruktioner som meddelats dig. Om du inte tillåter oss att samla in information från dig, ska du vara medveten om att vi kanske inte kan leverera vissa produkter eller tjänster till dig och en del av våra tjänster kanske inte kan ta i beaktande dina intressen och preferenser. Om du har frågor angående vilka specifika personuppgifter som vi behandlar eller bevarar om dig, kontakta Kundtjänst .

Vi inser behovet av att erbjuda ytterligare sekretesskydd när det gäller personuppgifter om vi eventuellt samlar in från barn å våra webbplatser och i våraapplikationer . Några av funktionerna på våra webbplatser och i våra applikationer är åldersstyrda så att de inte kan användas av barn och vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn i anslutning till dessa funktioner. När vi har för avsikt att samla in personuppgifter från barn vidtar vi ytterligare åtgärder för att skydda barnets privatliv, bl.a.:

 • Meddelar vi föräldrar m våra informationsbestämmelser som avser information från barn, inklusive de typer av information vi kan komma att samla in från barn, till vad denna information kan komma att användas, och ifall och med vilka vi kommer att dela denna information
 • Begär vi i enlighet med tillämplig lag föräldrarnas samtycke till insamling av personuppgifter från deras barn eller för att skicka information om våra produkter och tjänster direkt till deras barn
 • Begränsar vår insamling av personuppgifter från barn till inte mer än vad som rimligen är nödvändigt för att delta i en aktivitet på nätet
 • Ger föräldrar tillgång till, eller möjligheten att begära tillgång till, personuppgifter som vi har samlat in från deras barn och möjligheten att begära att personuppgifterna ändras eller tas bort

För ytterligare information om våra bestämmelser i Förenta staterna och Latinamerika angående barns personuppgifter, läs vår sekretess och personuppgiftsbehandlings policy avseende barn (English).

Säkerhet, integritet och konfidentialitet avseende din information är ytterst viktig för oss. Vi har vidtagit tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som har utformats för att skydda gästers information från otillåten åtkomst, avslöjande, användning och modifiering. Vi granskar våra säkerhetsrutiner från tid till annan för att överväga lämplig ny teknologi och nya metoder. Var emellertid medveten om att, trots att vi gör vårt bästa , inga säkerhetsåtgärder är helt perfekta eller omöjliga att förbigå. Vi behåller dina privata uppgifter under så lång tid som det krävs för att uppfylla syftet som beskrivs i den här sekretesspolicyn, såvida inte en längre period krävs eller är tillåten enligt gällande lagstiftning.

Vår verksamhet är global och vi kan komma att överföra dina personuppgifter till enskilda företag inom Walt Disneys företagsfamilj eller till tredjeparter på platser över hela världen för de syften som beskrivs i denna policy. Oavsett vart dina personuppgifter skickas, lagras eller behandlas av oss, vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vid användning eller utlämnande av personuppgifter som överförs från EU använder vi standardkontraktsklausuler som godkänts av europeiska kommissionen, vidtar andra åtgärder som är förenliga med EU-lag för att säkerställa adekvat skydd eller inhämtar ditt samtycke. Vi tillämpar också de materiella kraven i standardkontraktsklausuler vid överföring av personuppgifter från Australien.

Ibland kan vi ändra denna policy för att anpassa policyn till nya teknologier, ny industripraxis, krav enligt lag eller av andra skäl. Vi meddelar ig om dessa ändringar är väsentliga och om det krävs, enligt tillämplig lag, inhämtar vi ditt samtycke.

Kontakta Guest Services om du har kommentarer eller frågor om den här sekretesspolicyn. Våra webbplatser och program kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss och vi är inte ansvariga för dessa webbplatsers sekretessprinciper. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam och läsa sekretesspolicyerna för andra webbplatser som kan samla in dina personuppgifter när du lämnar våra webbplatser eller program.

Meddelande till personer bosatta i Kalifornien: Om du bor i Kalifornien kan du ha vissa ytterligare rättigheter. Enligt California Civil Code Section 1798.83 kan du begära information angående hur vissa medlemmar i Walt Disney och dess dotterbolag förmedlar dina personuppgifter till tredje part för tredje parts marknadsföringssyften. Enligt California Business and Professions Code Section 22581 kan registrerade användare som är minderåriga begära och utverka att visst publicerat innehåll raderas. Mer information finns på sidan Dina sekretessrättigheter i Kalifornien.

Tillbaka till toppen back-to-top